เก๋งจีน วัดประดู่พัฒนาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมศิลปกรว่าเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิ และอัฐิของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กับพระราชโอรส เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) อย่างเป็นทางการ โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒,๓๖๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อทำการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่

 

เก๋งจีน วัดแจ้งวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่บรรจุอัฐิของพระเจ้าขัตติราชนิคม สมมติมไหศวรรย์ พระเจ้านครศรีธรรมราช (หนู) กับพระชายาทองเหนี่ยว ท่านบิดาและมารดาของเจ้าจอมมารดาปรางในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระมารดาของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)

หอพระอัฐิ และอัฐิบรรพชนสกุล ณ นคร, โกมารกุล ณ นคร และจาตุรงคกุล ด้านหลังหอพระพุทธสิหิงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่สำคัญยิ่งของลูกหลานสกุล ณ นคร, โกมารกุล ณ นคร และจาตุรงคกุล

 

 

Visitors: 8,072