๐๔-ลำดับสายสกุล

เรื่อง : ลำดับสายสกุล

     เมื่อกล่าวถึงต้นสกุล ณ นคร มักปรากฏพระนามขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาก่อนเป็นลำดับแรกเสมอ เหตุเพราะมีเรื่องเล่ามาแต่โบราณว่าสกุลนี้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กรุงธนบุรี ยิ่งมีหนังสือที่พิมพ์ออกมาโดยกรมศิลปากรลองรับอีก ยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือ จนอาจกล่าวได้ว่ากลบเกลื่อนลบเลือนสิ่งที่บรรพชนผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุล "ณ นคร" นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ และ ๗ มีบันทึกไว้ ว่า "เจ้าพระยานคร (พัฒน์) เป็นต้นวงษ์"

     บันทึกดังกล่าวอยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่า "วงศ์สกุล ณ นคร" หม่อมเนื่อง ชยางกูร ณ อยุธยา ได้ให้พิมพ์ในงานศพ คุณพร้อม ณ นคร ซึ่งเป็นพี่ ที่เมรุ วัดมงกุฎกษัตริยาราม วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ความสำคัญบางส่วน โดย นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ว่า

     "เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ กรมศิลปากรได้พิมพ์ลำดับสกุลเก่าบางสกุล ภาค ๔ สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี ลงเจ้าพระยานครน้อย เป็นพระราชโอรสสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี กระทำให้ ณ นคร บางคนที่ไม่ทราบเรื่องในหนังสือพระราชวิจารณ์มาถามข้าพเจ้า เพราะตามวงศ์สกุล ณ นคร ที่พิมพ์ในหนังสืองานประจำปีนครศรีธรรมราช และในหนังสือชีวิวัฒน์, หรือปรากฏในราชการตามที่ทราบกันอยู่นั้น เจ้าพระยานครน้อยเป็นบุตรเจ้าพระยานครพัฒน์ เพราะฉะนั้น ในการที่จะเรียบเรียงวงศ์สกุล ณ นคร ให้พิมพ์ในงานศพคุณพร้อม ณ นคร ครั้งนี้ จะมีตั้งแต่เจ้าพระยานครพัฒน์ เจ้าพระยานครน้อย ต่อมาทุกชั้นตามที่รวบรวมไว้ได้"

     โดยเมื่อเทียบกับหนังสือ ลำดับสกุลเก่า บางสกุล ภาคที่ ๔ สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี (ฉะบับร่าง) พิมพ์เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ โดย นายพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้น มอบหมายให้ นายเถา ศรีชลาลัย เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อสมาชิกพระราชวงศ์กรุงธนบุรี ตั้งแต่ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๘ ของสกุลสายตรง คือ ๑.สินสุข วงศ์สมเด็จพระมหาอุปราช, ๒.อินทรโยธิน วงศ์สมเด็จพระมหาอุปราช, ๓.พงษ์สิน วงศ์สมเด็จเจ้าฟ้าชายทัศพงศ์, ๔.ศิลานนท์ วงศ์สมเด็จเจ้าฟ้าชายศิลา, ๕.รุ่งไพโรจน์ วงศ์สมเด็จเจ้าฟ้าชายนเรนทรราชกุมาร, ๖.โกมารกุล ณ นคร วงศ์เจ้าพระยานครน้อย, ๗. ณ นคร วงศ์เจ้าพระยานครน้อย และ ๘. จาตุรงคกุล วงศ์เจ้าพระยานครน้อย มีรายละเอียดการลำดับรายชื่อที่กว้างขวางกว่า แต่ไม่ปรากฏชื่อ "เจ้าพระยานคร (พัฒน์) และเชื้อสาย" แม้หนังสือทั้งสองจะตีพิมพ์ขึ้นมาในช่วงเวลาไม่ห่างกันนัก หากทำให้เข้าใจได้ว่า นายเถา ศรีชลาลัย คงมิได้ขอข้อมูลรายชื่อไปยัง นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) มิเช่นนั้นคงได้ทำความเข้าใจพูดคุยถึงลำดับต้นสกุลกันก่อนเผยแพร่หนังสือออกไป

     แต่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นเช่นใด ลูกหลานผู้ใช้นามสกุล ณ นคร ควรดำเนินตามแบบอย่างของบรรพชนผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุลเป็นที่ตั้ง การนับเชื้อสายถือเป็นพื้นฐานสำคัญอันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความรักห่วงใยในวงศ์วานว่านเครือของ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ซึ่งเป็นสิ่งควรยกย่องเชิดชู โดยเฉพาะลูกหลานสายเจ้าพระยานคร (พัฒน์) ผู้เป็นต้นวงษ์ สำหรับความภาคภูมิใจในเชื้อสายที่แท้จริงของสกุลนั้น ขอเพียงเก็บไว้ในใจ สิ่งนี้แม้ไม่ป่าวร้องก็เป็นที่ทราบกันทั่ว ซึ่งเป็นสุขใจทุกครั้งแค่เพียงระลึกนึกถึง และบอกเล่ากันเองในวงศ์รุ่นสู่รุ่น

     ที่ผ่านมามีความพยายามในการปรับปรุงรายชื่อสมาชิกสกุล ณ นคร มาเป็นลำดับ นับตั้งแต่ ๑.หนังสือ ลำดับสกุลเก่าบางสกุล ภาคที่ ๔ สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี และ สายสัมพันธ์ของสกุล จาตุรงคกุล พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นางอบทิพย์ แดงสว่าง ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาส วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ และ ๒.หนังสือ สกุลเชื้อสายเจ้าพระยานคร พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายนับ ณ นคร เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๙

     ซึ่งหนังสือเล่มสุดท้ายที่ปรับปรุง คือ หนังสือ สกุลเชื้อสายเจ้าพระยานคร พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายนับ ณ นคร ได้ผ่านกาลเวลามานานมากว่า ๒๐ ปีแล้ว คณะลูกหลานในสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ที่รวมตัวกันเมื่อไม่นานมานี้ เห็นว่าควรสืบสานเจตนารมณ์ของ คุณทวีป ณ นคร ชั้น ๗ ลูกหลาน สายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ผู้ล่วงลับ ซึ่งเคยเพียรพยายามรวบรวมรายชื่อสมาชิกคนในสกุล ณ นคร (สายเมืองนคร) โดยการเขียนรวมเล่มด้วยลายมือของท่านเองมาก่อน เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของท่านผู้ใหญ่ในสายที่เห็นว่าเรื่องนี้ทำได้ แต่ควรทำเฉพาะในสายของตนเท่านั้น ทั้งนี้เพราะสายอื่นก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในแต่ละสายอยู่ไม่ควรก้าวล่วง ดังนั้นคณะลูกหลานในสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ที่รวมตัวกัน จึงเรียนเชิญ พลอากาศโทภิญโญ ณ นคร ชั้น ๗ สายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร ร้อยตำรวจเอก บัญญัติ ณ นคร หลานปู่ คุณกลั่น ณ นคร หลานทวด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) ณ นคร สายเมืองนครผู้มีอาวุโสให้เกียรติเป็นที่ปรึกษา เพื่อคณะจะได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงรายชื่อและนำออกเผยแพร่ต่อไป

     โดยเบื้องต้นจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงรายชื่อเฉพาะสายเมืองนครก่อน ซึ่งต่อไปเพื่อมิให้เกิดความสับสน เข้าใจผิดคลาดเคลื่อน และถือเป็นการให้เกียรติต้นสายอย่างที่สุด จึงขอเปลี่ยนคำว่า ณ นคร "สายเมืองนคร" เป็น ณ นคร "สายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)" แทน ต่อไปหากท่านเห็นคำว่า ณ นคร "สายเมืองนคร" ที่ใด ขอให้เข้าใจได้เลยในทันทีว่า นั่นคือ ณ นคร "สายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)" สืบไป

     และภายหลังจากการดำเนินการปรับปรุง ณ นคร "สายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)" แล้วเสร็จ หากมีเสียงสนับสนุนของญาติพี่น้องเห็นว่าการปรับปรุงนั้นดี จะให้คณะทำงานทำการปรับปรุงรายชื่อต่อไป ทางคณะจะได้ทำการขออนุญาตจากสายสกุลเครือญาติ เริ่มจาก สายสกุล โกมารกุล ณ นคร อ้างอิงจากหนังสือ "สานสายสัมพันธ์ สกุล โกมารกุล ณ นคร ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐" โดย คุณเฉิดพงษ์ โกมารกุล ณ นคร, สายสกุล จาตุรงคกุล อ้างอิงจากหนังสือ "ลำดับสกุลเก่าบางสกุล ภาคที่ ๔ สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี และ สายสัมพันธ์ของสกุล จาตุรงคกุล พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นางอบทิพย์ แดงสว่าง ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาส วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒" ตามด้วยสายสกุลต่างๆ ของ ณ นคร อ้างอิงจากหนังสือ "สกุลเชื้อสายเจ้าพระยานคร พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายนับ ณ นคร เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๙" ซึ่งหากไม่มีท่านผู้ใหญ่ในสายใดขัดข้อง คณะทำงานจะได้ร่วมกันกับญาติพี่น้องทุกท่านที่ให้ความสนใจดำเนินการปรับปรุงรายชื่อทั้งหมดทุกๆ สาย ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ที่ https://www.facebook.com/kncfdnpage ต่อไป

โพสต์ไว้ : วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หมายเหตุ : กราบขอบพระคุณ คุณพลภัช สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หลานย่าท่านผู้หญิงโพยม (ณ นคร) เสนีณรงค์ฤทธิ์ (สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) เอื้อเฟื้อภาพหนังสือเก่าชุดนี้


Visitors: 20,519