๐๕-ผู้ร่วมบริจาค

มูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์


ขอขอบพระคุณ สมาชิกสกุล "โกมารกุล ณ นคร" ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมสมทบเงินทำบุญ เนื่องในงานทำบุญบรรพบุรุษ วันเสาร์ที่ ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ... โอนเงินเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐


ขอขอบพระคุณ สมาชิกสกุล "จาตุรงคกุล" ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมสมทบเงินทำบุญ เนื่องในงานทำบุญบรรพบุรุษ วันเสาร์ที่ ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ... โอนเงินเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐


ขอขอบพระคุณ คุณวนิดา ณ นคร ร่วมสมทบเงินทำบุญ เนื่องในงานทำบุญบรรพบุรุษ วันเสาร์ที่ ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ... โอนเงินเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐


ขอขอบพระคุณ คุณพีรยศ และคุณสุธัญญา ณ นคร ร่วมสมทบเงินทำบุญ เนื่องในงานทำบุญบรรพบุรุษ วันเสาร์ที่ ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ... โอนเงินเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐


ขอขอบพระคุณ พลอากาศโท ภิญโญ ณ นคร ร่วมสมทบเงินทำบุญ เนื่องในงานทำบุญบรรพบุรุษ วันเสาร์ที่ ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ... โอนเงินเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐


Visitors: 20,523