๒. เข้าพบนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เข้าพบ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องงาช้าง เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องการดำเนินงานบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างฐานที่ประทับอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะของรองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ กรรมการดำเนินงานในนามจังหวัดนครศรีธรรมราช, สายสกุลเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) และมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ วนศ.นครศรีธรรมราช โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ดำเนินการบูรณะ ซึ่งจะมีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นที่ประทับในวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๑๙ น.มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธี โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธ โดยพระเทพปัญญาสุธี เจ้าอาวาสวัดแจ้งวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ มีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นประธานครูพราหมณ์
 
Visitors: 8,071