๕. พิธีบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดหน้าพระบรมธาตุ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกองทัพภาคที่ ๔ ประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดหน้าพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดหน้าพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานสงฆ์ โดยมี พ.อ.ทวี เกิดสมบูรณ์ รอง เสธ.กองทัพภาคที่ ๔ ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๔ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธี เวลา ๐๙.๓๙ น. ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดชยันโตชัยมงคลคาถา (พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์) ประธานเจิมแท่นพระบรมรูป เปิดผ้าแพรพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประธานจุดเครื่องทองน้อย จุดเครื่องบวงสรวง จากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ (ประธานพระครูพราหมณ์) ประกอบพิธีพราหมณ์ ประกาศโองการ บวงสรวง พระสงฆ์สวดสดับปกรณ์ ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำเสร็จพิธี จากนั้นเป็นการแสดงรำโนราเบิกโรงละครผู้หญิงเจ้าพระยานคร (น้อย) จากวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช


สำหรับพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ร่วมกับสายสกุลเจ้าพระยานคร (น้อย) ได้ร่วมกันบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดหน้าพระบรมธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการสร้างฐานอนุสาวรีย์ใหม่บริเวณใกล้กับที่เดิม แต่ขยับไปอยู่ใกล้ถนนราชดำเนิน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้ดูเด่นสง่า สมพระเกียรติ และหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตก อยู่ตรงข้ามพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพื่อให้ประชาชนเข้าสักการะได้สะดวกยิ่งขึ้น

Visitors: 8,071