๐๒-ภาพข่าว

คุณสมใจ ณ นคร

คุณสมใจ ณ นครงานรวมญาติสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ อันประกอบด้วย โกมารกุล ณ นคร และจาตุรงคกุล เนื่องในงานทำบุญครบรอบ ๑๐๓ ปี พระราชทานนามสกุล ณ นคร ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดโดยชมรมสกุล ณ นคร โดยมีพลเรือเอก นายแพทย์สุริยา ณ นคร และ พลเรือโท ดร.วิทวัส ณ นคร เป็นประธานจัดงาน

รวมญาติสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ อันประกอบด้วย โกมารกุล ณ นคร และจาตุรงคกุล เนื่องในงานทำบุญครบรอบ ๑๐๒ ปี พระราชทานนามสกุล ณ นคร ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดโดยชมรมสกุล ณ นคร โดยมีพลเรือเอก นายแพทย์สุริยา ณ นคร เป็นประธานจัดงาน 

Visitors: 20,524